Pokud me chcete kontaktovat, napiste na jmeno @ prijmeni tecka fr

If you want to contact me write to name @ surname dot fr

Wenn Sie mich kontaktieren wollen schreiben Sie an Name @ Nachname Punkt fr

Se mi vuoi contatto scrivere a nome @ cognome puntion fr